Hình ảnh nông dân Việt Nam thăm nhà máy Allcosmos

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NÔNG DÂN THAM QUAN NHÀ MÁY CÔNG TY ALLCOSMOS TẠI MALAYSIA

tham quan nha may phan bon realstrong cong ty Allcosmos

tham quan nha may phan bon realstrong cong ty Allcosmos

tham quan nha may phan bon realstrong cong ty Allcosmos

tham quan nha may phan bon realstrong cong ty Allcosmos

tham quan nha may phan bon realstrong cong ty Allcosmos

tham quan nha may phan bon realstrong cong ty Allcosmos