ALL COSMOS INDUSTRIES SDN BHD (HEADQUARTER) RealStrong 3 in 1 Fertiliser cong ty allcosmos yen sao travaco Hoang de

Quy trình sản xuất RealStrong - Voi đỏ Mã Lai

RealStrong được sản xuất bằng 1 dây chuyền điền tử tự động xuyên suốt từ khâu xử lý nguyên liêu đến khâu đóng bao thành phẩm

Quy trình sản xuất - Quy trình sản xuất

Hình ảnh 1 công nhân điều khiển toàn bộ hoạt động nhà máy thông qua bảng điện tử tự động:

Bảng điện tử sản xuất phân bón RealStrong Voi đỏ Mã Lai dieu khien dien tu san xuat phan bon realstrong voi do ma lai

 Hệ thống xử lý vi sinh:

 

may moc xu ly phan bon realstrong voi đỏ mã lai voi do ma lai

 kinh hien vi quan sat so luong vi sinh trong Phân bón RealStrong Voi đỏ Mã Lai rong Voi đỏ phan bon realstrong voi do ma lai

 Kiểm tra chất lượng vào cuối mỗi ngày:

kiem tra chat luong truoc khi xuat hang Phân bón RealStrong Voi đỏ Mã Lai rong Voi đỏ phan bon realstrong voi do ma lai

 Phân bón RealStrong Voi đỏ Mã Lai rong Voi đỏ phan bon realstrong voi do ma lai

 
PHÂN BÓN REALSTRONG

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

Phan bon RealStrong Voi do Ma Lai 4-3-2

phan bon realstrong - voi do ma lai

phan bon realstrong - voi do ma lai

| Exchange Hosting